Làm sáng tỏ những điều lầm tùởng về thuốc chủng ngừa

영어     스페인어     한국어     베트남어

 

 

Hiện không thiếu thông tin về thuốc chủng ngừa COVID-19, tuy nhiên đôi khi khó phân biệt được lầm tưởng với thực tế. 테오 도이 캡 나트 TU 따라서 Y 테 CAC 콴 귀넷, 뉴턴 VA Rockdale에 카운티 DJE biết 통 주석 램 노래에 MOT 있도록 điều 램 투옹 투옹 GAP 나트 VE thuốc 정 ngừa, VA đừng quên 투옹 Xuyen을 캡 나트 주석 TUC MOI 나트 VA 통 주석 chính xác nhất.

Điều lầm tưởng : "Tôi đã từng mắc COVID-19, vì vậy tôi không cần phải chích ngừa."

Thực tế : Vì vẫn chưa biết chắc thuốc chủng ngừa có tác dụng miễn dịch trong bao lâu, quan trọng là quý vị vẫố ዋ cẫẫốần phản cần phắc Quý vị nên đi chích ngừa ngay cả khi đã từng mắc COVID-19.

Điều lầm tưởng : "Vì đã chích ngừa nên tôi có thể ngừng giữ khoảng cách với người khác và mang khẩu trang."

툭 TE : TAT CA MOI người 반 수 phải SU 배설물 MOI 콩 CU 히엔 공동 DJE giúp 팡안 찬 đại의 dich 아니 trong KHI 정 타 팀 hiểu 그들 VE CACH 툭 HOAT động CUA thuốc 정 ngừa COVID-19 trong CAC điều 키엔 툭 TE. Chúng ta hiện vẫn chưa biết là việc chích thuốc chủng ngừa COVID-19 có giúp quý vị tránh làm lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19 cho những công những cô ngừa COVID-XNUMX

Điều lầm tưởng : "Thuốc chủng ngừa có thể truyền COVID-19 cho tôi."

Thuốc tế : Thuốc chủng ngừa COVID-19 không có vi-rút còn sống nên không thể truyền vi-rút sang cho quý vị.

Điều lầm tưởng : "Vật chất di truyền trong thuốc chủng ngừa sẽ ảnh hưởng đến DNA của tôi."

Thực tế : Các loại thuốc chốc chủng ngừa mRNA ngừa COVID-19 hoàn toàn không làm thay đổi hay tương tác với DNA của quý vị.

Điều lầm tưởng : "Thuốc chủng ngừa này không có tác dụng đối với các chủng biến thể COVID-19."

툭 TE : 조 đến 아니, CAC nghiên CUU 초 있길 울렸다 CAC 캉 được 타오 라 ...로서 chích ngừa 깨는 재배 CAC loại thuốc 정 ngừa 히엔 DJA được 프 사천 đều NHAN biết được CAC 정 정도만 안된다. Vấn đề này hiện được nghiên cứu kỹ và nhiều nghiên cứu khác đang diễn ra.

출처 :
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html

29 년 2021 월 XNUMX 일에 생성되었습니다.